Natchanok Backhoe

บริการให้เช่าเครื่องจักรก่อสร้าง

Day: October 30, 2020

รถบรรทุกเทท้าย (Rear Truck)

 สำหรับงานก่อสร้างจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ชนิดที่ใช้บนถนน (Highway Dump Truck)จะมีส่วนประกอบเช่นเดียวกับรถบรรทุกขยะ ยกเว้นตัวกระบะติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ยกระบะขึ้นเพื่อเทวัสดุออกที่ด้านท้าย ซึ่งจะควบคุมด้วยระบบไฮดรอริค โดยใช้ กระบอกไฮดรอริคยกกระขึ้นลงส่วนกระบะเทท้ายอีกชนิดหนึ่งคือ ชนิดไม่ใช้บนถนน (Of f-highway dump truck) รถกระบะเทท้ายแบบนี้ไม่ใช้บนถนนเนื่องจากมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากเกินกว่าที่จะวิ่งบนถนนได้ จะมีน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 20 ตัน ถึงประมาณ 200 ตัน เครื่องยนต์ที่ใช้จะมีขนาดตั้งแต่ 200 แรงม้าถึงประมาณ 2,000 แรงม้า ระบบส่งกำลังนิยมใช้ทอร์คอนเวอร์เตอร์กับห้องเกียร์ที่นิยมใช้น้ำมันช่วย สำหรับรถขนาดตั้งแต่ 150 ตันขึ้นไป ระบบถ่ายทอดกำลังอาจจะเป็นแบบใช้ไฟฟ้าก็ได้นอกจากนี้ระบบบังคับเลี้ยวยังอาจใช้เป็นแบบหักลำตัวก็ได้